Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1.  Lidmaatschap, kosten, duur, beëindiging en betaling

 1. Onder lidmaatschap wordt verstaan een abonnement voor onbepaalde tijd, waarbij wekelijks kan worden deelgenomen aan een les.
 2. De ingang van het lidmaatschap en betaling start bij inschrijving door het lid.
 3. Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 4. Het lid kan geen aanspraak maken op restitutie van abonnementsgelden.
 5. Betaling van het abonnementsgeld geschiedt iedere maand via automatische incasso omstreeks de 28ste en geldt steeds voor de daarop volgende maand.
 6. Bij een betalingsachterstand van 4 maanden is Molenhoek Kettlebell gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen. De achterstallige contributie zal door een incassobureau worden geïncasseerd.
 7. Molenhoek Kettlebell behoudt zich het recht voor om abonnementsgelden te indexeren. Het lid wordt ten minste twee maanden voorafgaand aan de tariefwijziging hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Indien het lid zich niet kan verenigen met deze tariefwijziging, dan is beëindiging van het lidmaatschap mogelijk.

Artikel 2. Schade, risico en aansprakelijkheid

 1. Leden zullen geen misbruik maken van door Molenhoek Kettlebell beschikbaar gestelde materialen. Eventuele beschadigingen aan de materialen of de accommodatie dient volledig door het lid vergoed te worden in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot directe beëindiging van het lidmaatschap. Restitutie van het lidmaatschapsgeld zal niet plaatsvinden. Indien een lid onder invloed is van alcohol, drugs of andere verdovende, verslavende of geestverruimende middelen is het niet toegestaan om deel te nemen aan de les.
 2. Een lid maakt op eigen risico gebruik van de materialen van Molenhoek Kettlebell. Molenhoek Kettlebell sluit iedere aansprakelijkheid van haar trainers of medewerkers uit voor schade aan of verlies van zaken van het lid, behoudens voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van trainers of medewerkers van Molenhoek Kettlebell. Voorts sluit Molenhoek Kettlebell iedere aansprakelijkheid uit voor schade door letsel of overlijden van het lid tijdens het deelnemen aan de training of verblijf in de accommodatie, behoudens voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de trainers of medewerkers van Molenhoek Kettlebell.
 3. Het lid vrijwaart Molenhoek Kettlebell voor aanspraken van:
  – medesporters voor schade welke zij lijden, hebben geleden of zullen lijden tijdens hun aanwezigheid in de accommodatie als gevolg van een doen of nalaten van het lid;
  – derden voor schade welke zij lijden, hebben geleden of zullen lijden als gevolg van letsel of overlijden van het lid in verband met een training alsmede als gevolg van beschadigingen aan zaken van het lid in de accommodatie. 

Artikel 3. Diversen

 1. Persoonsgegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en zullen derhalve niet aan derden worden verstrekt.
 2. Molenhoek Kettlebell behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, verbouwing, onderhoudswerkzaamheden of andere dringende redenen. Molenhoek Kettlebell zal leden daarvan minimaal vijf werkdagen van tevoren op de hoogte stellen. Op officiële feestdagen vinden er geen trainingen plaats.

Artikel 4. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten met Molenhoek Kettlebell is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle uit overeenkomsten met Molenhoek Kettlebell voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.